Doctor Iuris Canonici

11-06-2019

„Relacje prawne pomiędzy biskupami i instytutami zakonnymi w prowadzeniu dzieł apostolskich. Analiza historyczno-prawna kanonu 678 CIC ze szczególnym uwzględnieniem obecności księży michalitów we Włoszech” – to tytuł rozprawy doktorskiej przygotowanej przez ks. Stanisława Żurada.

5 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Papieskiego u salezjan w Rzymie odbyła się obrona pracy doktorskiej ks. Stanisława Żurada – przełożonego domu zakonnego i rektora sanktuarium w Castel Sant’Elia, we Włoszech. Droga naukowa ks. Stanisława wiodła przez studia w Viterbo i następnie Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie.

Ksiądz Stanisław przygotował rozprawę doktorską pod kierunkiem salezjanina ks. prof. Jesus Pudumai Doss. W pracy przedstawił zagadnienia związane z prowadzeniem dzieł apostolskich i dotyczące ich problemy – w świetle prawa kościelnego i świeckiego w oparciu o kan. 678 CIC. W swojej pracy doktorskiej w sposób nowatorski ukazał osobę zakonnika zaangażowanego bezpośrednio w misję prowadzenia dzieł apostolskich, niestety często pomijaną w relacjach prawnych pomiędzy biskupami diecezjalnymi i przełożonymi zakonów.

Po przedstawieniu przez doktoranta głównych założeń rozprawy, oceny, uwagi i liczne pytania przedstawili recenzenci. Po odpowiedziach księdza Stanisława i dyskusji komisja doktorska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i nadania stopnia doktora z zakresu prawa kanonicznego ks. Stanisławowi.