Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego

Przez pierwsze trzy tygodnie Wielkiego Postu liturgia słowa prowadziła nas przez rzeczywistość nawrócenia, pomagała spoglądać w siebie, aby doświadczyć łaski Pana w naszym grzesznym położeniu. Od czwartej niedzieli, a jeszcze bardziej od kolejnej, gdy nastąpi obrzęd zasłonięcia krzyża, nasz wzrok skieruje się na znak, który przynosi nam zbawienie. Dziś słyszymy kolejny opis z Ewangelii św. Jana. Zdanie, którego sens będziemy chcieli pogłębić, brzmi: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego” (J, 3,14).

Początek tego fragmentu: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni” (J, 3,14) nawiązuje do Księgi Liczb i opisuje wydarzenie związane z wędrówką Izraelitów przez pustynię (Lb, 21, 4-9). W pewnym momencie tej długiej i uciążliwej drogi lud Izraela „zaczął mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi” (Lb 21, 5). To mówienie przeciw Bogu oznaczało niezgadzanie się na wędrówkę i trud pobytu na pustyni oraz marny codzienny posiłek. Wówczas: „Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła (Lb 21, 6). Jednak w tym trudnym czy wręcz dramatycznym położeniu Mojżesz nie pozostał obojętnym na cierpienie ludu Izraela. Prosił Boga o pomoc i na Jego polecenie miało miejsce wywyższenie miedzianego węża na wysokim palu (Lb 21, 8-9). Jak zostało zapisane w Księdze Liczb: „wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzał na niego, został przy życiu” (Lb 21, 8).

Powyższy opis w połączeniu z dzisiejszą Ewangelią łączy tamto wydarzenie z wydarzeniem wywyższenia Chrystusa na krzyżu. Wąż stał się figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Ale czy tylko ukrzyżowanego? I czy samo spojrzenie na krzyż przynosi nam zbawienie? Czy to spojrzenie prowadzi mnie do nawrócenia czyli zmiany życia i myślenia?

Każdy z nas prawie spogląda na krzyż, który znajduje się w naszych domach i kościołach, przy drogach czy ulicach. Wielu z nas nosi go na szyi i może sobie odpowiedzieć, że sama obecność krzyża wiele w nas nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ samo spojrzenie nie wystarcza. Rabini, którzy komentują tekst fragmentu z Księgi Liczb, podkreślają, że należy podnieść oczy na węża miedzianego, znajdującego się na wysokim palu wraz z kierowaniem swojego serca do imienia Jahwe. Wówczas człowiek pozostaje przy życiu. Można to porównać do innego biblijnego obrazu z Księgi Wyjścia. Podczas wojny Izraela z Amalekitami, gdy Mojżesz miał wyciągnięte ręce, wówczas zwycięstwo było po stronie Izraela, a gdy je opuszczał, lud Starego Przymierza przegrywał (Wj 17, 11). Nie ręce Mojżesza wzniesione do góry  przynosiły zwycięstwo... Dawało je jego pełne wiary spojrzenie w stronę Boga.

Podobnie rzecz się ma ze znakiem, jakim jest krzyż Chrystusa. W czasie ukrzyżowania wielu ówczesnych naocznych obserwatorów patrzyło na Niego i drwiło z Chrystusa. Jak zanotował św. Marek: „Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami” (Mk, 15, 29). Tylko niewielka liczba kobiet oraz Setnik – poganin odkrył w ukrzyżowanym znak zbawienia, a w osobie Jezusa – Syna Bożego (por. Mk, 15,39-40).

Sam znak Jezusa ukrzyżowanego nic by nie znaczył, gdyby On nie był „wywyższony”. To słowo po grec. Hypsoō, oznacza podnieść wysoko, wywyższyć, a w przenośni: wynieść na sam szczyt dobrobytu i pomyślności, wynieść na pozycję godności, honoru i szczęścia. Gdybyśmy zatem zatrzymali się na samym ukrzyżowaniu, raczej o szczęściu nie moglibyśmy mówić. Jednak w Ewangelii św. Jana słowo wywyższyć (hypsoō ) wiąże się z Jego wniebowstąpieniem, a ono poprzedzone jest Zmartwychwstaniem.

Wąż na palu oznaczał znak mocy Boga, jednak tylko dla tych ludzi, którzy przyjmują go z wiarą. Jeżeli konkretny człowiek zobaczył pal z wężem, nie umierał, bowiem dla św. Jana Ewangelisty słowo widzieć to synonim słowa – wierzyć.

Po co to wszystko? Cel jest jeden, aby wprowadzić życie wieczne. Samo ukrzyżowanie sprawiało wrażenie destrukcji, ruiny, porażki, czego doświadczyli uczniowie Jezusa, pozostawiając Go samego i uciekając w bezpieczne miejsca. Jednak „wywyższenie” wynosi nas na sam szczyt dobrobytu i pomyślności, na pozycję godności, honoru i szczęścia, gdy patrzymy na nie z wiarą. Jak doświadczamy w naszym życiu, „wywyższenie” nie jest proste, łatwe i przyjemne. Jest procesem, doświadczeniem i z każdym dniem zbliża nas do pełnego rozumienia owej prawdy.

Przeżywając setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w kontekście „wywyższenia Syna Człowieczego” należy przypomnieć, że jeden z najstarszych zabytków piśmienniczych zachował się na ziemi mazowieckiej. Była to skorupa sakralna z greckim napisem Nike i akronimem imienia Jezusa, co oznaczało: Jezus Chrystus Zwycięzca. Inny bardzo ważny zabytek sakralny odnaleziono na Ostrowie Lednickim, w siedzibie pierwszych polskich władców. Była to Stauroteka, którą nazywamy dziś Stauroteką Lednicką. Nazwa wywodzi się także z j. greckiego - stauros –  pierwotnie oznaczało: pal, belka, obecnie również: krzyż; theka - opakowanie, obudowanie. Stauroteka zatem to relikwiarz w kształcie krzyża greckiego, w którym przechowywano relikwie Krzyża Świętego. Tak więc początki naszej państwowości związane są z krzyżem, który pokazuje Zwycięskiego Chrystusa.

Przyzywajmy wstawiennictwa św. Michała Archanioła, który objawiając się pewnemu biskupowi, nakazał mu udać się do groty w masywie Gór Gargano w Italii. Jak zapewnił biskupa św. Michał, tę grotę sam konsekrował, a jemu nakazał sprawować w niej Eucharystię. Gdy biskup posłuszny widzeniu dotarł na miejsce, zobaczył ołtarz przygotowany do mszy św., a nad nim wisiał znak krzyża, jako ostateczne narzędzie pokonania szatana i grzechu.

Prośmy naszą matkę Maryję, aby uczyła nas spojrzenia na krzyż, nie jako znak hańby, ale znak przynoszący życie wieczne i odbudowujący w nas godność i szczęście. Amen.

Inne artykuły autora

„Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego

Gorliwość o dom Twój pożre Mnie