Bój o chrześcijaństwo - 26 października

(Łk 13, 1-9) W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?» Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»".

1. Zaufać opatrzności Bożej.

Wieża w Siloe symbolizuje opatrzność Bożą.

Siloam było jedynym źródłem w Jerozolimie, dzięki któremu całe miasto miało dostęp do wody.

Dla Izraelitów, źródło to było znakiem Bożej opieki, któremu trzeba było zaufać.

Już w Starym Testamencie, nawiązując do tego źródła, prorok Izajasz upominał Żydów:

„Ponownie Pan przemówił do mnie tymi słowami:

"Ponieważ lud ten wzgardził wodą Siloe,

co płynie łagodnie,

a drży przed Resinem i przed synem Remaliasza,

dlatego: Oto Pan sprawia, że wzbierają przeciw niemu

wody Rzeki gwałtowne i obfite -

<król asyryjski i cała jego chwała> -

i wedrą się do Judy, zatopią i przeleją się,

aż sięgną po szyję.

Dowiedzcie się, ludy, będziecie zgniecione!(Iz 8,6-8).

W powyższych słowach Izajasz przeciwstawia spokojną siłę Boga, co symbolizują wody Siloe, mocy Asyrii, którą symbolizuje rwąca rzeka Eufrat.

Żydzi, w osobie króla Achaza(734-728), zwrócili się o pomoc do Asyrii, krajowi pogańskiemu,(por. 2 Krl 16, 7-8) wzgardziwszy pomocą Bożą. Zaufali  pomocy ludzkiej, a nie  opatrznościowej sile Boga Jahwe.

Jak wiemy, skutkiem otwarcia się Żydów na Asyrię, było wasalstwo Judy, aż do VII wieku względem tego kraju. Co więcej, król Achaz nakazał wszystkim przyjąć kult pogański Asyrii i według niego żyć.

Czego nas uczą powyższe wydarzenia narodu Żydowskiego?

Czego nas dzisiaj uczy mocne napomnienie Jezusa Chrystusa? Cytuję:

„Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie".

Pisałem już o istocie spowiedzi, że nie polega ona tylko na wyznaniu grzechów, ale na pragnieniu nawrócenia się.

Nawrócenie człowieka wiąże się z:

-  radykalnym odrzuceniem grzechu, czyli zobaczeniem zła, stanięciem w prawdzie, nazwaniem grzechu po imieniu i decyzją odrzucenia go.

pojednaniem się z Bogiem, chodzi tu o głębszą relację z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym,

uporządkowaniem swojego stylu życia według przykazań Bożych, co wymaga też zmiany myślenia i postępowania,

powrotem do Kościoła z przyjęciem pełnej jego nauki.

Matka Boża w przesłaniu do ks. Stefano Gabbiego, w 1993 roku ostrzega i poucza ludzkość.

Najpierw Matka Boża zwraca się do kapłanów:

„Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby. Moi biedni synowie, tak zagrożeni przez szatana i tak atakowani przez złe duchy. Grożące wam niebezpieczeństwo to utrata łaski i jedności życia z Bogiem.”( St. Gobbi, Do kapłanów…,Czas wielkiej próby, nr.486).

Dalej mówi Matka Boża do nas wszystkich:

„Obecnie nie uważa się grzechu za zło. Przeciwnie, często się go wychwala, jako wartość i dobro. Pod zgubnym wpływem środków masowego przekazu, stopniowo odchodzi się do utraty świadomości grzechu jako zła. Przez to popełnia się go coraz częściej, usprawiedliwia i już nie wyznaje.”(Tamże).

Następnie Maryja zwraca się do nas ze zbawczą prośbą:

„Uznajcie grzech za największe zło, za źródło wszystkich osobistych i społecznych nieszczęść.

Nigdy nie żyjcie w grzechu!

Jeśli zdarzy się wam go popełnić, z powodu waszej ludzkiej słabości lub z powodu podstępnych pokus Złego, natychmiast biegnijcie do spowiedzi.

Częstej spowiedzi używajcie jako lekarstwo przeciw szerzeniu się grzechu i zła.”(Tamże).

2. I drugi symbol z dzisiejszej Ewangelii, to drzewo figowe.

Dalej czytamy o drzewie figowym.

"Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.”

Drzewo figowe symbolizuje synagogę , a tym samym Izraela.

Człowiekiem, który ma w swojej winnicy  drzewo figowe, jako wyłączną swoją własność jest Bóg.

Ogrodnikiem – Jezus, który wstawia się o miłosierdzie dla Izraela: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»".

Okopaniem i obłożeniem nawozem jest nauka Jezusa, a w końcu Jego Męka i Śmierć oraz chwalebne Zmartwychwstanie.

Możemy zapytać, i jaka reakcja była judaizmu na powyższą przypowieść?

Otóż, większość Żydów się nie nawróciła. Dzisiaj zostało tylko 18% wierzących Izraelitów.

A co się dzieje z chrześcijanami?

Czyż i dla nas te słowa nie są przestrogą, aby dbać i pielęgnować wiarę praojców.

Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, trzeba nam więcej zawalczyć o własną chrześcijańską tożsamość.

Modlitwa: Niepokalane Serce Maryi wspomóż moją wiarę, abym miał siłę do odrzucenia grzechu w swoim życiu oraz wyproś dla mnie u Syna Twego pragnienia życia w łasce. Amen.

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy