Święcenia diakonatu na Papui Nowej Gwinei

04-02-2021

Bikpela, mipela i askim yu, givim Holi Spirit long em, bai long strong bilong sevenpela presen bilong Spirit, em inap long mekim gut wok diken bilong em – te słowa z ust abp. Douglasa Jang SVD, usłyszał kl. Thomas Lasen CSMA w dniu jego święceń diakonatu.  

Święcenia odbyły się w dniu 30 styczna 2021 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ruqust.

Abp Douglas w homilii zaznaczył, że „diakoni są sługami Kościoła, wezwanymi do pomocy kapłanom, by wspólnie głosili dobroć Boga słowem i czynem, przepowiadając Ewangelię, wyjaśniając Pisma podczas homilii”. Jednak najważniejszą ich posługą jest wzrastać w postawie ofiarności.

Na święcenia przyjechała duża grupa przyjaciół i znajomych dk. Thomasa, z parafii Par – diecezja Wabag, z której to parafii dk. Thomas pochodzi, a także wielu księży, sióstr i braci zakonnych z róznych części Papui.

Polecajmy dk. Thomasa w naszej modlitwie, aby stał się wzorem sprawowania posługi diakońskiej i dobrze przygotował się do święceń prezbiteratu. Niech Bóg, który rozpoczął w nim dobre dzieło, sam go dokona.

Innym ważnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty w PNG, była pierwsza profesja zakonna now. Stevena Pup i ponowienie profesji przez kl. Johna Wai, która odbyła się 17 stycznia, w jak ważnym dla nas michalitów w PNG, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

ks. Piotr Hadro CSMA