Nowenna do Świętego Michała Archanioła

facebook twitter

25-09-2022

Ratunek dla dusz czyśćcowych

Inwokacja

 

Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

 

Litania do świętego Michała Archanioła

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.

Święty Michale, Archaniele,

Święty Michale, Książę przesławny,

Święty Michale, dzielny w walce,

Święty Michale, pogromco szatana,

Święty Michale, postrachu złych duchów,

Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale, radości Aniołów,

Święty Michale, zaszczycie nieba,

Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale, posłanniku Boga,

Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale, warownio ludu Bożego,

Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale, chorąży zbawienia,

Święty Michale, aniele pokoju,

Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytanie (1 Kor 3, 8-17)

 

Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień Pański; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

 

Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

 

Pośród całej rzeszy świętych, św. Michałowi Archaniołowi została zlecona szczególna troska w pocieszaniu i wspieraniu dusz czyśćcowych. Tak zapisał św. Alfons Liguori, który przekonany był o wyjątkowej misji aniołów w dziele zbawiania człowieka. Powszechne mniemanie i praktyka Kościoła sugerują, że Michał Archanioł pełni szczególną rolę w pozyskiwaniu ludzkich dusz dla Boga. Przekazy biblijne i tradycja jednoznacznie wskazują na niego jako skutecznego obrońcę, gotowego w każdej chwili przyjść z pomocą ludziom, którzy wzywają jego wstawiennictwa. Dziwne zatem wydaje się, że duchowy przyjaciel człowieka miałby skończyć misję zaraz po śmierci swojego podopiecznego.

Przekonanie o wybawianiu dusz przez świętego Michała ma również swoje potwierdzenie w liturgii Kościoła. Podczas mszy sprawowanych za zmarłych, Kościół często wzywał wstawiennictwa wodza niebieskiego. Nazywał go w modlitwach mszalnych Aniołem prowadzącym do Królestwa niebieskiego i Zwiastunem nadchodzącego miłosierdzia. Śpiewano pieśni, w których wyrażano wiarę w to, że Bóg ustanowił Michała księciem nad duszami, które przeznaczone są do osiągnięcia nieba. Czasami nawet wprost nazywano go „strażnikiem czyśćca”, który miał czuwać, w imieniu Boga, nad udzielaniem ulgi i wyzwalaniem z mąk czyśćcowych. Po dokonanym uwolnieniu uroczyście prowadził dusze do nieba, gdzie przedstawiał je Barankowi i brał w obronę, prosząc o obecność Matki Najświętszej. Michał Archanioł miał także zanosić przed tron Boży ofiary, które wierni składali w czasie Eucharystii. W sposób szczególny upodobał sobie msze za zmarłych, którym mógł przynieść ulgę i skutecznie pomóc. Sięgając po owoce męki Chrystusa, niósł ukojenie tym, którzy poprzez grzech nie byli gotowi od razu stanąć przed Stwórcą.

Także święci nie pozostają obojętni wobec roli, jaką pełni pierwszy spośród archaniołów. Święty Anzelm powie: „Książę zastępów anielskich jest wszechpotężny w czyśćcu i może towarzyszyć duszom wiernych, których sprawiedliwość i świętość Wszechmocnego pozostawiła w miejscu czasowej kary”. Również włoski jezuita, św. Robert Bellarmin, odniesie się do wiary, która w Kościele sięga czasów starożytnych, mówiąc: „Jest powszechnie wiadome, że od założenia chrześcijaństwa istnieje wiara w to, że dusze wiernych zmarłych przekazywane są do czyśćca pod opieką św. Michała Archanioła”.

Z pomocą przychodzą nam również świadectwa powszechnie uznawane za autentyczne i budujące wiarę wśród wiernych. Otóż jedna z historii opowiada, jak to cysterski mnich, po swojej śmierci, ukazał się jednemu ze swoich przyjaciół, który był księdzem. Miał on powiedzieć, że został przeznaczony do czyśćca na odbycie kary, która będzie trwała aż do momentu odprawienia przez kapłana mszy świętej, podczas której wezwie się wstawiennictwa świętego Michała Archanioła. Opowiadanie podaje, że kapłan spełnił to życzenie i razem z innymi księżmi miał dostąpić widzenia, w którym dusza zakonnika unosi się do nieba w towarzystwie archanioła. Znane jest również podanie, w którym pewien ksiądz, odprawiając mszę świętą za zmarłych, polecił poszczególne dusze słowami: „Niech Książę aniołów, święty Michał, poprowadzi was do nieba”. W tym samym momencie ujrzał chwalebnego archanioła zstępującego z nieba do czyśćca, aby wyprowadzić stamtąd dusze w kierunku raju.

Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że wiara Kościoła sugeruje szczególne wstawiennictwo św. Michała Archanioła w dziele wybawiania dusz czyśćcowych. Warto zatem dzisiaj odmówić za jego wstawiennictwem modlitwę o dobrą śmierć.

 

Modlitwa

 

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń mojej duszy przed złym duchem i wszelkimi jego pokusami. Przyjmij mnie w godzinę śmierci do wiekuistej chwały, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.

 

Pieśń Święty Michale Archaniele

 

Prośby

 

Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:

Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.

- Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło.

- Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi zwiastować pokój ludziom.

- Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej społeczności świętych.

- Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do światłości wiekuistej.

 

Błogosławieństwo