Święty Michał Archanioł

facebook twitter

03-10-2022

Kochani moi! Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym mogę dołączyć do tak licznej rzeszy pielgrzymów, którzy z wielu zakątków świata przybywają w ostatnich dniach września do tutejszego Sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo. To nasz Dobry Bóg sprawił, że dotarliśmy tutaj szczęśliwie, by chociaż przez chwilę pobyć w tej wyjątkowej świątyni – grocie, którą na miejsce swego duchowego przebywania na ziemi wybrał osobiście sam Wódz Anielski.

Chociaż motywacje naszej obecności przy Świętym Archaniele są różne, łączy nas jedna wiara w skuteczność orędownictwa tego Wielkiego Patrona w naszych trudnych sprawach oraz naturalna potrzeba serca, które poczucie bezpieczeństwa i schronienia może odnaleźć tylko i wyłącznie w przestrzeni samego Boga.

Wszyscy doświadczamy niepokoju dzisiejszych czasów, którego źródła odkrywamy w: zagrożeniu zbrojnymi konfliktami, a w konsekwencji totalitarną wojną; niszczących człowieka bezbożnych ideologiach; kryzysie małżeństwa i rodziny; poważnych trudnościach w dobrym wychowaniu kolejnego pokolenia obywateli świata; kryzysie ekonomicznym i socjalnym; lęku przed brakiem możliwości materialnego zabezpieczenia na przyszłość naszych rodzin z powodu bezrobocia. Jako ludzi wierzących w Boga nasz niepokój serca dotyczy przede wszystkim zaplanowanej, systemowej walki ze Stwórcą i Jego nauką; marginalizacji Kościoła we współczesnym świecie, a także naszych osobistych uwikłań w grzech, słabość, czy uzależnienie.

Książę ciemności – diabeł, szatan – zarówno sam osobiście, jak i przez oddanych mu ludzi występuje otwarcie przeciwko Bogu, Jego nauce, zasadom etycznego i społecznego życia, a tym samym niszczy naturalne pragnienie dobra w człowieku, zaciera w nas obraz dziecka Bożego, zabija ludzkie sumienia, a w konsekwencji wprowadza w rzeczywistość piekła – potępienia na wieki. Ta walka, która kiedyś odbyła się na niebie pomiędzy duchami, toczy się nieustannie, także i dzisiaj, w naszych sercach, umysłach, w całym naszym społeczeństwie.  

Jako Boże dzieci, w tej odwiecznej walce pomiędzy dobrem a złem, nie jesteśmy skazani na porażkę, ale z ufnością możemy spoglądać w niebo i stamtąd oczekiwać skutecznej pomocy. Sam Bóg walczy z nami i za nas. On sam posyła swoich aniołów pod przewodnictwem pierwszego z archaniołów – św. Michała, by nas ochraniali, wspomagali i bronili. Wsparci obecnością niebiańskich zastępów odnosimy duchowe zwycięstwa. Im więcej w nas dobra, tym więcej dobra w świecie. Im więcej sami żyjemy prawdą, tym więcej prawdy w otaczającej nas rzeczywistości. Im więcej pokoju w naszych sercach, tym więcej zgody i miłości w naszym otoczeniu.

Przyglądamy się dzisiaj osobie św. Michała Archanioła ukazanej w artystyczny sposób w figurze z Gargano. Dostrzegamy jego zapatrzenie w dal sięgające jakby widoku samego Boga z czasów dokonania dzieła stworzenia, rysy twarzy odzwierciedlające wewnętrzny spokój i radość serca, uniesioną rękę z mieczem w dłoni wyrażającą gotowość do walki i obrony, a także uwięzionego szatana.

Postawa kontemplacji Stwórcy i bezkompromisowa walka o Bożą cześć prezentowane przez św. Michała stają się dla nas jasnymi drogowskazami w życiu wiarą. Te wskazania, niezależnie od miejsca w świecie i czasu, są zawsze aktualne. Z zapatrzenia w Boga i z zasłuchania w Jego słowo rodzi się ludzka mądrość. Z trwania nieustannie przy Nim i z troski, by to On był najważniejszy w naszym życiu wypływa ludzkie szczęście.

Bóg wybrał św. Michała Archanioła do wyjątkowej misji i dał go Kościołowi jako szczególnego Patrona. Ktokolwiek powierza się jego opiece, nigdy nie zostaje zawiedziony.

Zapewniał nas o tym Święty Papież Jan Paweł II, gdy w dniu 24 maja 1987 r. odwiedził tutejsze Sanktuarium. Przypomniał wówczas rolę św. Michała w Kościele i świecie. Stwierdził, że przybył na Gargano, „aby uczcić i błagać św. Michała Archanioła, ażeby ochraniał i bronił Święty Kościół, w momencie kiedy jest trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i przystosowań...”.

Dzisiejsza uroczystość św. Michała przeżywana w tym wyjątkowym miejscu jest dla nas okazją, aby wspólnie nie tylko dziękować za wzór, posłannictwo i opiekę tego wielkiego Archanioła, ale też, aby się zapytać czy my z jego wzoru korzystamy. Czy w naszym życiu naprawdę Pan Bóg jest najważniejszy? Czy jest na pierwszym miejscu?

Pobyt w dniu dzisiejszym w Sanktuarium na Gargano jest dla mnie okazją do wyrażenia wdzięczności wobec stróżów tego miejsca, moich współbraci – zakonników ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła – michalitów, za pełną poświęcenia i ogromnego zaangażowania troskę o rozwój tego świętego miejsca, za wytrwałe jednanie ludzi z Bogiem poprzez posługę sakramentu pokuty i pojednania, za kontemplatywne trwanie i modlitwę u stóp naszego Patrona.    

Kochani moi!

Przyjmijmy z miłością i wdzięcznością dar niezwykłej przyjaźni Wielkiego Archanioła. Przylgnijmy do niego całym sercem. Tak jak On utkwijmy wzrok w Stwórcy. Trwajmy w kontemplacji dzieła zbawienia dokonującego się na naszych oczach. W niebezpieczeństwach i zagrożeniach utraty życia wiecznego z dziecięcą ufnością chrońmy się pod Jego opiekuńcze skrzydła. Odważnie wyruszajmy do walki o Boga i realizację Jego Praw we współczesnym świecie. Niech każdy dzień przeżyty w Jego duchowej bliskości będzie dla nas czasem łaski.

A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, mocą Bożą ochraniaj, ratuj
i wspomagaj... Amen.

 

Tekst włoski

 

San Michele Arcangelo

(Monte Sant’Angelo – 29.09.2022)

Carissimi fratelli e sorelle!

Sono molto contento di potermi unire, oggi, a tanti pellegrini che, da molte parti del mondo, negli ultimi giorni di settembre, vengono in questo Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. È il nostro Buon Dio che ci ha permesso di arrivare qui felici e di trascorrere, almeno qualche momento, in questo santuario unico - la grotta che è stata scelta personalmente dal Prìncipe Angelico come luogo della sua dimora spirituale sulla terra.

Sebbene le motivazioni della nostra presenza davanti al Santo Arcangelo siano diverse, siamo accomunati dalla convinzione dell'efficacia dell'intercessione di questo Grande Patrono presso il nostro Dio. Siamo convinti che con il suo aiuto e protezione possiamo trovare sicurezza e rifugio nelle nostre difficili situazioni della vita.

Tutti noi stiamo vivendo l'angoscia del nostro tempo, le cui fonti sono:                        
la minaccia di conflitti armati e di conseguenza il pericolo di guerra totalitaria;                            
le ideologie senza Dio che distruggono gli esseri umani; la crisi del matrimonio e della famiglia; le gravi difficoltà nell'educare bene le future generazioni di cittadini del mondo; la crisi economica e sociale; la paura di non essere in grado di provvedere materialmente al futuro delle nostre famiglie a causa della disoccupazione.                         

Come credenti in Dio, siamo preoccupati soprattutto per  la lotta pianificata e sistematica contro il Creatore e i suoi insegnamenti, per l'emarginazione della Chiesa nel mondo moderno e anche per i nostri legami personali con il peccato, per le nostre  debolezze o dipendenze.

Il prìncipe delle tenebre - il diavolo, Satana - sia personalmente sia attraverso i suoi seguaci, agisce apertamente contro Dio, il suo insegnamento, i princìpi della vita etica e sociale, e così distrugge il desiderio naturale del bene nell'uomo, cancella in noi l'immagine del figlio di Dio, uccide la coscienza umana e di conseguenza ci conduce nella realtà dell'inferno - la dannazione eterna.                                                 

Questa battaglia, che un tempo si svolgeva in cielo tra gli spiriti, continua costantemente, anche oggi, nei nostri cuori, nelle nostre menti, in tutta la nostra società.

Come figli di Dio, in questa eterna battaglia tra il bene e il male, non siamo condannati alla sconfitta, ma possiamo guardare al cielo con fiducia e da lì aspettarci un aiuto efficace. Dio stesso combatte con noi e per noi. Egli stesso manda i suoi angeli sotto la guida del primo degli arcangeli, San Michele, per proteggerci, assisterci e difenderci. Sostenuti dalla presenza delle schiere celesti, otteniamo vittorie spirituali. Più bene c'è in noi, più bene c'è nel mondo. Più viviamo la verità in prima persona, più verità c'è nella realtà che ci circonda. Più pace c'è nei nostri cuori, più armonia e amore ci circonda.

Oggi guardiamo alla persona di San Michele Arcangelo rappresentata in modo artistico nella statua del Gargano. Vediamo il suo sguardo fisso in lontananza come se stesse guardando Dio stesso al momento della creazione, contempliamo i tratti del suo viso che riflettono la pace interiore e la gioia del suo cuore, la sua mano alzata con la spada che esprime la prontezza per combattere e difendere, e alla fine vediamo anche Satana che viene imprigionato.

L'atteggiamento di contemplazione del Creatore e la lotta senza compromessi per l'onore di Dio presentati da San Michele diventano per noi chiari punti di riferimento nella vita di fede. Queste indicazioni, indipendentemente dalla loro collocazione nel mondo e nel tempo, sono sempre attuali. Dallo sguardo su Dio e dall'ascolto della sua parola nasce la saggezza umana. Dal rimanere costantemente accanto a Lui, e dall'attenzione che Lui sia la cosa più importante nella nostra vita, nasce la felicità umana.

Dio ha scelto San Michele Arcangelo per una missione unica e lo ha donato alla Chiesa come Patrono speciale. Chi si affida alla sua protezione non rimane mai deluso.

Ce’l’ha assicurato il Papa San Giovanni Paolo II quando ha visitato questo Santuario. In quell'occasione ha ricordato il ruolo di San Michele nella Chiesa e nel mondo. Ha dichiarato di essere venuto sul Gargano "per onorare e implorare San Michele Arcangelo di proteggere e difendere la Santa Chiesa, in un momento in cui è difficile dare un'autentica testimonianza cristiana senza compromessi e adattamenti...".

L'odierna festa di San Michele, vissuta in questo luogo unico, è un'occasione per ringraziare insieme non solo per l'esempio, la missione e la protezione di questo grande Arcangelo, ma anche per chiederci se impariamo qualcosa dal suo esempio.              

Nella nostra vita Dio è veramente il più importante? È Lui che occupa sempre il primo posto?

La mia presenza oggi in questo Santuario è per me un'occasione per esprimere la mia gratitudine ai custodi di questo luogo, i miei confratelli religiosi della Congregazione di San Michele Arcangelo - i micheliti - per la loro dedizione e il loro grande impegno per lo sviluppo di questo luogo sacro, per la loro perseveranza nell’unire le persone con Dio attraverso il ministero del Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, per la loro permanenza contemplativa e la preghiera ai piedi del nostro Santo Patrono.

Carissimi!

Accogliamo con amore e gratitudine il dono della straordinaria amicizia del Grande Arcangelo. Stringiamoci a lui con tutto il cuore. Come lui, fissiamo il nostro sguardo sul Creatore. Rimaniamo in contemplazione dell'opera di salvezza che si compie sotto i nostri occhi. Nei pericoli e nelle minacce di perdere la vita eterna, ripariamoci sotto le sue ali protettive con fiducia filiale. Lottiamo con coraggio per Dio e per la realizzazione delle sue leggi nel mondo moderno. Che ogni giorno vissuto nella Sua vicinanza spirituale sia per noi un tempo di grazia.

E tu, Prìncipe delle schiere celesti, con la potenza di Dio proteggici, assistici e salvaci … Amen.

 

Podobne artykuły