Komunikat - Misjonarz na Post 2021

facebook twitter

13-02-2021

Drodzy Współbracia!

W chrześcijańskiej tradycji okres Wielkiego Postu jest czasem wytężonej modlitwy i pokuty. W dobie trwającej pandemii zostajemy wezwani do jeszcze intensywniejszego podejmowania wyrzeczeń w duchu ofiary i ekspiacji.

Jako wspólnota zakonna, podczas tegorocznego Wielkiego Postu, pragniemy włączyć się w inicjatywę Kościoła katolickiego w Polsce: Misjonarz na Post 2021 – Modlitwa za misjonarzy w dobie koronawirusa.

W Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła Soboru Watykańskiego II „Ad gentes divinitus” czytamy: Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był „powszechnym sakramentem Zbawienia”, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela. Sami bowiem Apostołowie, na których Kościół został założony, idąc w ślady Chrystusa, „głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły”. A zadaniem ich następców jest nieustannie prowadzić to dzieło, aby „nauka Boża się szerzyła i była wysławiana” (2 Tes 3,1) i aby Królestwo Boże na całym świecie głoszono i zakładano (Ad gentes, nr 1). 

Posłuszni wskazaniom i zachętom Kościoła, poprzez posługę w wielu krajach świata, w konkretny sposób uczestniczymy w misyjnej działalności wspólnoty wierzących.

Bracia moi!

Zachęcam, byśmy podejmując wielkopostne postanowienia: post, modlitwę, ofiarowanie cierpienia lub trudności wynikających z życia wspólnego, wspierali misjonarzy – naszych współbraci pracujących w Papui Nowej Gwinei: ks. Bogdana Świerczewskiego,
ks. Józefa Pękalę i ks. Piotra Hadro.

Stosownie do zapisu Dyrektorium Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, zechciejmy ożywić w nas samych ducha misyjnego i zaprosić do współpracy powierzonych nam wiernych. Poszczególne domy i placówki duszpasterskie całego Zgromadzenia powinny organizować pomoc duchową na rzecz misji oraz środki materialne. Duszpasterze niech uwrażliwiają wiernych, szczególnie młodzież, na problemy ewangelizacji narodów zarówno poprzez kazania, interesujące objaśnienia, jak i korespondencję oraz spotkania z misjonarzami. Do informowania o pracy naszych misjonarzy należy wykorzystać środki społecznego komunikowania (Dyrektorium, art. 22).

Bracia!

Każdy z nas jest misjonarzem. Gdziekolwiek Bóg stwarza okazję mówienia o tajemnicy Chrystusowej, – motywuje nas Kościół w Dekrecie o misyjnej działalności – tam trzeba wszystkim ludziom śmiało i stanowczo mówić o żywym Bogu i o Jezusie Chrystusie, którego posłał dla zbawienia wszystkich, aby niechrześcijanie za przyczyną Ducha Świętego uwierzyli i nawrócili się z własnej woli do Pana i szczerze do Niego przylgnęli, gdyż On będąc „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6) wszystkie ich duchowe oczekiwania zaspokaja, a nawet nieskończenie przewyższa (Ad gentes, nr 13). Prowadzenie działalności misyjnej stanowi dla nas wyjątkowe wezwanie do świętości, gdyż, jak poucza św. Jan Paweł II, skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego chrześcijanina... (Redemptoris missio, nr 77).

Was Wszystkich, Bracia Drodzy, pozdrawiam słowami Apostoła Narodów – św. Pawła zaczerpniętymi z Listu do Filipian: Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam – zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich – z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1,3-6).

Michalickie dzieło misyjne zawierzam opiece Patrona naszej rodziny zakonnej – św. Michała Archanioła oraz naszego Założyciela – bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Z braterskim pozdrowieniem
Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny 

Pełna treść komunikatu: [POBIERZ]

Podobne artykuły