Ukochać Kościół Katolicki - XXX niedziela zwykła, rok A - 25 października

(Mt 16, 13-20)  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Co roku obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego Kościoła.

Jest więc okazja, aby coś więcej powiedzieć na temat czym jest i powinien dla nas być Kościół Katolicki.

1. Czym więc jest dla nas Kościół Katolicki i dlaczego media tak bardzo chcą nam go obrzydzić?

Kościół Katolicki jako jedyny  zachował sukcesję apostolską. Dlatego w wyznaniu wiary mówimy: wierzę w jeden Kościół. I tylko Kościół Katolicki jest święty, powszechny i apostolski.

Co to znaczy?

Zbory protestanckie, nie tylko przez brak własnej doktryny teologicznej, ale przede wszystkim przez odejście od słów Jezusa z 19 rodz. Ewangelii wg św. Mateusza „o nierozerwalności małżeństwa” odchodzą już całkowicie od myśli chrześcijańskiej.

Stad atak mediów został skierowany już tylko na Kościół Katolicki, ponieważ jest to ostatni bastion wierny Chrystusowi.

Św. Jan Paweł II w encyklice „Eccliesia de Eucharistia” napisał, że Kościół żyje Eucharystią. W niej to następuje szczytowa chwila konsekracji, przeistoczenia chleba i wina w Przenajświętsze Ciało i Krew Jezusa. Wówczas za każdym razem upamiętniane jest wydarzenie na Golgocie , gdzie szatan został pokonany.

Teraz rozumiemy dlaczego Szatan tak nienawidzi Kościoła, ponieważ  nienawidzi Eucharystii.

Teraz też wiemy dlaczego duch (demon) tego czasu dąży w jednym kierunku: znienawidzić Kościół, znienawidzić Eucharystię  i znienawidzić kapłaństwo.

1. Jezus założyciel Kościoła.

Kościół założył Jezus Chrystus.

Kiedy, gdzie jest to napisane?

 

Trzeba nam wziąć Ewangelię wg św. Mateusza i zajrzeć do dziesiątego rozdziału do tzw. „Mowy misyjnej Jezusa”. Tam przy wyborze Apostołów mamy bardzo ważny tekst, cyt.:

"Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.  A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,  Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził."

Właśnie w powyższym urywku Ewangelii, i tylko u Mateusza, w słowach: „Pierwszy Szymon”, mamy podkreślony prymat Piotra przy wyborze kolegium Apostołów.

2. Relacja Jezusa do Kościoła.

Relacja Jezusa do Kościoła jest relacja nierozerwalną.

Św. Paweł w Liście do Efezjan napisał takie słowa:

„I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.(1,22-23).

Otóż po zmartwychwstaniu nie ma już samego Jezusa.

Jest JEZUS - KOŚCIÓŁ.

Jezus jako Głowa, a Kościół jako Ciało.

Nie wyobrażamy sobie jak może funkcjonować ciało bez głowy, ani głowa bez ciała.

Stad też mówiąc Jezusowi „Nie”, mówimy jednocześnie Kościołowi : „Nie”.

I odwrotnie, mówiąc Jezusowi : „Tak” mówimy Kościołowi: „Tak”. Tertium non datur tzn. trzeciej możliwości nie ma!

Każda inna opcja będzie kłamstwem, oszukiwaniem samego siebie.

Owszem media czasem podsuwają nam to zwodnicze myślenie, ba nieraz i my kupujemy je, bo jest na wygodniej, ale wówczas żyjemy w fałszu.

3. Jezus obecny w Kościele.

Jak Jezus jest obecny w Kościele?

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii św. mówi nam, że Pana Jezusa doświadczamy na pięć sposobów:  „Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych.

 Jest obecny w ofierze Mszy świętej,

- czy to w osobie odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów,

- czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi.

- Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci.

 

- Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi.

- Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Chciałoby się tu powiedzieć za św. Janem Pawłem II, oby każde małżeństwo, każda rodzina, każdy chrześcijanin i każdy kapłan żyli Eucharystią!

 

4. Dlaczego mamy trwać w Kościele.

„Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

Warto więc przypominać jak wielką rolę Kościół Katolicki ma do spełnienia wśród swoich  wyznawców:

-tylko Kościół otrzymał zapewnienie od Chrystusa, że „bramy piekielne go nie przemogą”!

- tylko Kościół otrzymał mandat testamentariusza i strażnika słowa Bożego, aby Ewangelia tłumaczona była w prawdzie!

- tylko Kościół otrzymał moc sakramentalną udzielania: chrztu, Eucharystii, bierzmowania, sakramentu chorych, kapłaństwa i asystowania przy sakramencie małżeństwa!

- tylko Kościół otrzymał jednania nas z Bogiem w sakramencie spowiedzi!

- tylko Kościół otrzymał rozkaz i moc w ewangelizowaniu świata!

Trzymajmy się, więc Kościoła, ukochajmy Eucharystię i módlmy się za kapłanów bo tylko tę „warownię Bożą” bramy piekielne zlaicyzowanego świata i  terroru relatywizmu nie mogą przemóc!

Trzeba, więc nam trzymać się Kościoła, i wypełniać to, co Jezus nam zlecił i powierzył poprzez Kościół. Amen!

Owszem można szukać Jezusa poza Kościołem, ale nie jest to droga pewna dla katolika. Konfesjonał trzyma nas w pokorze, Eucharystia w prawdzie i w mocy.

Nie chodź, więc po poboczach bo wpadniesz do rowu!

Trwajmy w Kościele bo tam jest Jezus!

Kolekta: Boże, Ty nazwałeś swój lud Kościołem, † spraw, aby wierni gromadzący się w Twoje imię Ciebie wielbili i miłowali, Tobie byli posłuszni * i pod Twoim kierownictwem osiągnęli obiecane życie w niebie.

Modlitwa: „Panie, miłuję piękno Twojego Kościoła, wspaniałość Jego świętych, śmiałość założycieli zakonów i ruchów religijnych, zapał nawróconych, gorliwość duchowieństwa, samozaparcie się bojowników, porywającą żarliwość misjonarzy.

Panie, należymy do Twojego Kościoła. Oczyść nas z grzechów naszych, ażeby bardziej czystym był Kościół. Pomnóż w nas miłosierdzie, ażeby Kościół lepiej świadczył o Twojej miłości. Pomnóż naszą gorliwość dla Ewangelii, ażeby Kościół dzięki temu jeszcze więcej jaśniał. Wcielaj nas jak najmocniej do Twego Kościoła. Wtapiaj nas jak najmocniej w Twój Kościół, żebyśmy dźwigając ciężary za innych, dokonali tego, czego nam brak z cierpienia – aby spełniło się JEGO posłannictwo.” Amen.

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy